Jēzus atbildēs — Ziemassvētku intervija ar Jēzu

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
24.12.2019.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-198
Rakstvieta:

Izmantotās rakstvietas Jēzus atbildēm

 
Lūkas Ev. 24:36:
Miers ar jums.

Mateja Ev. 7:11:
Ja nu jūs, ļauni būdami, saviem bērniem dodat labas dāvanas, cik daudz vairāk laba jūsu debesu Tēvs dos tiem, kas viņu lūdz.

2 Mozus 3:14:
ES ESMU, KAS ES ESMU!

Jāņa Ev. 18:37:
Es esmu dzimis un esmu pasaulē nācis tādēļ, lai liecinātu patiesību. Katrs, kas ir no patiesības, dzird manu balsi.”

Jāņa Ev. 3:16:
Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība.

Jāņa Ev. 3:17-18:
Dievs sūtīja savu Dēlu pasaulē, nevis lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur viņu tiktu glābta. Kas tic viņam, tas netiek tiesāts, bet, kas netic, tas jau ir notiesāts, jo tas nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla vārdam.

Jāņa Ev. 11:26:
Vai tu tici tam?

Jāņa Ev. 3:19:
Tiesas spriedums ir tāds, ka gaisma ir nākusi pasaulē. Bet cilvēki bija iemīlējuši tumsu vairāk nekā gaismu

Jāņa Ev. 3:19-21:
…tādēļ ka viņu darbi bija ļauni. Ikviens, kurš dara ļaunu, nīst gaismu un nenāk gaismā, lai viņa darbi netiktu nosodīti. Bet, kas patiesību dara, tas nāk pie gaismas, lai viņa darbi kļūtu atklāti, ka tie darīti Dievā.

Lūkas Ev. 8:17:
Nav nekā apslēpta, kas netaptu redzams, nav nekā noglabāta, kas reiz netaptu zināms vai nenāktu atklātībā.

Jāņa Ev. 8:12:
ES ESMU pasaules gaisma. Kas seko man, tas nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma.

Jāņa Ev. 6:40:
Mana Tēva griba ir, lai ikvienam, kas skata Dēlu un tic viņam, būtu mūžīgā dzīvība, un es to augšāmcelšu pastarā dienā.

Mateja Ev. 25:46:
Mūžīgā sodībā

Lūkas Ev. 13:28:
Tur būs vaimanas un zobu griešana

Marka Ev. 9:47-48:
…elles ugunī. Kur viņu tārps nemirst un uguns neizdziest

Lūkas Ev. 8:8:
Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird.

Jāņa Ev. 5:37-38:
Tēvs, kas mani sūtījis, ir pats liecinājis par mani. Bet jūs viņa balsi nekad neesat dzirdējuši, nedz viņa vaigu redzējuši, un jums nav viņa vārda, kas jūsos paliek, jo jūs neticat tam, ko viņš ir sūtījis.

Jāņa Ev. 5:40-44:
…jūs negribat nākt pie manis, lai jums būtu dzīvība. Es nepieņemu godu no cilvēkiem, bet jūs es pazīstu – jūsos nav Dieva mīlestības. Es esmu nācis sava Tēva vārdā, bet jūs mani nepieņemat. Ja cits nāks savā vārdā, to jūs pieņemsiet. Kā jūs varat ticēt, godu viens no otra pieņemdami, bet to godu, kas ir no vienīgā Dieva, to jūs nemeklējat?

Jāņa Ev. 11:40:
Ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva godību

Lūkas Ev. 9:25-26:
Kāds ieguvums cilvēkam, ka viņš iemanto visu pasauli, bet sevi pašu pazudina vai nodara sev ļaunumu? Kas būs kaunējies manis un manu vārdu dēļ, tā dēļ kaunēsies Cilvēka Dēls, kad viņš nāks savā un sava Tēva, un svēto eņģeļu godībā.

Mateja Ev. 5:14:
Jūs esat pasaules gaisma

Jāņa Ev. 9:5:
Kamēr es esmu pasaulē,
es esmu pasaules gaisma.

Mateja Ev. 5:14-16:
Jūs esat pasaules gaisma: pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Gaismekli iededzis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; un tas spīd visiem, kas ir namā. Tāpat lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, tā ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.

Marka Ev. 1:15:
Atgriezieties no grēkiem un ticiet evaņģēlijam!

Lūkas Ev. 5:31-32:
Veseliem ārsta nevajag, bet gan slimajiem. Nevis taisnos es esmu nācis aicināt atgriezties no grēkiem, bet grēciniekus.

Mateja Ev. 23:12:
Kas pats paaugstināsies, tiks pazemināts; un, kas pats sevi pazeminās, tiks paaugstināts.

Marka Ev. 8:21:
Vai jūs vēl nesaprotat?

Lūkas Ev. 15:4-5:
Kurš cilvēks no jums, kam ir simts avju, vienu pazaudējis, neatstāj tās deviņdesmit deviņas tuksnesī un nedodas pakaļ pazudušajai, līdz to atrod? Un, atradis avi, viņš to ceļ uz saviem pleciem priecādamies.

Jāņa Ev. 10:11-15:
ES ESMU labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par avīm. Algots gans, kam avis nepieder, redzot vilku nākam, pamet avis un bēg, – un vilks tās sakampj un izklīdina, jo algādzim avis nerūp. ES ESMU labais gans, un es pazīstu savas avis, un avis pazīst mani, tāpat kā Tēvs mani pazīst un es pazīstu Tēvu un savu dzīvību atdodu par avīm.

Jāņa Ev. 6:44:
Neviens nevar nākt pie manis, ja Tēvs, kas mani sūtījis, to nevelk

Jāņa Ev. 6:29:
Dieva darbs ir tas, ka jūs ticat uz to,
ko viņš ir sūtījis.

Jāņa Ev. 6:65:
Tādēļ es esmu jums sacījis, ka neviens nevar nākt pie manis, ja tas viņam nav dots no Tēva.

Jāņa Ev. 4:7:
Dod man dzert!

Jāņa Ev. 4:13-14:
Ikvienam, kurš dzer no šī ūdens, atkal slāps. Bet, kurš dzers no ūdens, ko es tam došu, tam neslāps nemūžam; ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai.

Jāņa Ev. 4:32:
Man ir ēdiens, ko ēst, kuru jūs nezināt.

Jāņa Ev. 4:34:
Mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas mani ir sūtījis, un piepildīt viņa darbu.

Mateja Ev. 4:4:
Ir rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikviena vārda, kas nāk no Dieva mutes.

Marka Ev. 1:17:
Cilvēku zvejnieki.

Mateja Ev. 4:19:
Nāciet, sekojiet man, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem.

Lūkas Ev. 4:43:
Cilvēka Dēls ir nācis,
lai meklētu un glābtu pazudušo.

Jāņa Ev. 20:21:
Kā Tēvs mani ir sūtījis,
tā arī es jūs sūtu!

Mateja Ev. 6:25-26:
Nezūdaities savas dzīvības dēļ, ko ēdīsit un ko dzersit, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsities. Vai dzīvība nav labāka nekā barība? Un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Skataities uz putniem gaisā: ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrāj šķūņos, un jūsu Debesu Tēvs tos baro. Vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi?

Mateja Ev. 6:32-33:
Jūsu Debesu Tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas.

Mateja Ev. 28:18-20:
Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis.

Jāņa Ev. 15:15:
Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zināmu visu, ko dzirdēju no Tēva.

Jāņa Ev. 15:13:
Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem.

Mateja Ev. 24:36:
To dienu vai stundu neviens nezina – nedz eņģeļi debesīs, nedz Dēls, vienīgi Tēvs.

Mateja Ev. 24:37-39:
kā bija Noas dienās, tā būs arī Cilvēka Dēla atnākšanas laikā; jo, kā bija tajās dienās pirms plūdiem – tie rija un plītēja, precējās un tika precēti, līdz Noa iegāja šķirstā, un tie nenāca pie saprašanas, līdz sākās plūdi un aizrāva visus – tā būs arī Cilvēka Dēla atnākšanas laikā.

Lūkas Ev. 21:34:
Piesargieties, ka jūsu sirdis nenotrulinās dzerot un plītējot un dzīves rūpestos un tā diena nepārsteidz jūs pēkšņi – kā slazds.

Lūkas Ev. 13:24-25:
Daudzi centīsies ieiet, bet nespēs. Ja jūs tikai tad, kad nama saimnieks piecelsies un durvis aizslēgs, ārpusē stāvēdami, sāksiet klauvēt pie durvīm un teikt: kungs, atver mums! – viņš jums atbildēs: es jūs nepazīstu un nezinu, no kurienes jūs esat.

Marka Ev. 13:37:
Ko es jums saku, to es saku visiem:
esiet nomodā!

Lūkas Ev. 5:20:
Cilvēk, tavi grēki tev ir piedoti.

Lūkas Ev. 8:39:
Atgriezies savās mājās un stāsti,
ko Dievs tev ir darījis.

Mateja Ev. 28:20:
Es esmu ar jums ik dienas
līdz laiku beigām

Iet uz svētrunu arhīvu