Svētdienas dievkalpojums

Svētdiena, 9.februāris 2020, plkst 11.00

Pirmajā Neraudzētās maizes dienā mācekļi atnāca pie Jēzus un jautāja: “Kur tu gribi, lai mēs sagatavojam tev Pashas mielastu?” Viņš tiem teica: “Ejiet uz pilsētu pie viena cilvēka un sakiet viņam: Skolotājs saka: mans laiks ir klāt, pie tevis es kopā ar saviem mācekļiem turēšu Pashas mielastu.” Tad mācekļi darīja tā, kā Jēzus tiem bija licis, un sagatavoja Pashas mielastu. Kad iestājās vakars, viņš apsēdās kopā ar tiem divpadsmit. Tiem ēdot, viņš teica: “Patiesi es jums saku: viens no jums mani nodos.” Ļoti noskumuši, tie viens pēc otra jautāja: “Kungs, taču ne es?” Bet viņš tiem atbildēja: “Kas ar mani reizē mērc savu roku bļodā, tas mani nodos. Cilvēka Dēls gan aiziet, kā par viņu ir rakstīts, bet vai! tam cilvēkam, kas nodod Cilvēka Dēlu! Tam būtu bijis labāk nepiedzimt.” Un viņa nodevējs Jūda jautāja: “Skolotāj, taču ne es?” Viņš tam atbildēja: “Tu to teici.” Mielasta laikā Jēzus ņēma maizi, svētīja, lauza un deva to saviem mācekļiem, sacīdams: “Ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa.” Viņš, paņēmis biķeri, pateicās un deva to viņiem, sacīdams: “Dzeriet visi no tā, tās ir manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. Es jums saku: es vairs nedzeršu no šiem vīnakoka augļiem līdz tai dienai, kad es kopā ar jums to no jauna dzeršu sava Tēva valstībā.” Tad, pateicības dziesmu nodziedājuši, viņi devās uz Olīvkalnu. — Mateja evaņģēlijs 26:17-30

Adrese: Vīlandes iela 9, RīgaSludina: Raimonds LoginsTēma: Pretī uzvarai: #3 Svētā Vakarēdiena iedibināšana
Iet uz pilno kalendāru