Cerības vēstneši

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
23.10.2022.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-258
Rakstvieta:
2Mz 33:12-19

Un Mozus teica Kungam: “Redzi, tu man saki: ved šo tautu! Bet tu man neesi darījis zināmu, ko tu sūtīsi ar mani. Tu teici: es pazīstu tevi pēc vārda, un tu esi guvis manu vēlību. Un tagad – ja es esmu guvis tavu vēlību, dari jel man zināmu tavu ceļu, lai es pazīstu tevi, lai gūstu tavu vēlību. Redzi – šie ļaudis ir tava tauta!” Un viņš teica: “Es pats iešu tev pa priekšu, lai tev būtu miers!” Un Mozus teica: “Ja tu pats nenāc, tad neved mūs vispār prom no šejienes! Un kā gan lai top zināms, ka es esmu guvis tavu vēlību – es un tava tauta? Vai ne tā, ka tu pats nāc ar mums? Tad mēs būtu izraudzīti, es un tava tauta, no visām tām tautām, kas ir uz zemes!” Un Kungs teica Mozum: “Es darīšu arī šo, ko tu teici, jo tu esi guvis manu vēlību, un es tevi pazīstu pēc vārda!” Un Mozus teica: “Parādi jel man savu godību!” Viņš atbildēja: “Es likšu, lai viss mans labums iet tava vaiga priekšā, un es saukšu vārdu “Kungs” tavā priekšā – es būšu žēlsirdīgs pret tiem, pret kuriem būšu žēlsirdīgs, un es apžēlošos par tiem, par kuriem apžēlošos!” — 2 Mozus 33:12-19

Iet uz svētrunu arhīvu