#3 Vai Dieva taisnība ir piepildāma?

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
25.10.2020.
Sludinātājs:
Kods:
ROM-003
Rakstvieta:
Rm 1:8-17

Vispirms es pateicos savam Dievam caur Jēzu Kristu par jums visiem, ka jūsu ticība tiek daudzināta visā pasaulē. Dievs – viņam ar savu garu es kalpoju caur viņa Dēla evaņģēliju – ir mans liecinieks, ka es pastāvīgi jūs paturu savās aizlūgšanās, vienmēr lūgdams, lai pēc Dieva prāta pašķirtos mani ceļi atnākt pie jums. Es ilgojos jūs redzēt, lai ar jums dalītos kādā Gara dāvanā jums par stiprinājumu – lai mēs kopīgi gūtu iepriecinājumu cits cita ticībā – jūsu un manā ticībā. Es negribu, brāļi, ka jūs paliekat neziņā: es daudzkārt biju nolēmis nākt pie jums, bet līdz šim tiku kavēts, tā ka nevarēju nākt un gūt kādu augli pie jums, tāpat kā pie citām tautām. Es esmu parādnieks gan grieķiem, gan barbariem, tiklab gudriem, kā nesaprātīgiem, tādēļ degu nepacietībā sludināt evaņģēliju arī jums, kas esat Romā. Es nekaunos evaņģēlija: tas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic, jūdam vispirms un arī grieķim, jo tajā Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts: taisnais no ticības dzīvos. – Romiešiem 1:8-17

Iet uz svētrunu arhīvu