#48 Kādēļ Dievs tik ilgi klusē?

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
12.02.2023.
Sludinātājs:
Kods:
ROM-048
Rakstvieta:
Rm 16:17-27

Es jūs lūdzu, brāļi, uzmaniet tos, kas rada šķelšanos un piedauzību pret to mācību, ko jūs esat mācījušies, un izvairieties no tādiem. Jo tādi nekalpo mūsu Kungam Jēzum Kristum, bet gan savam vēderam un ar pieglaimīgu runu un skaistiem vārdiem pieviļ vientiesīgo sirdis. Bet jūsu paklausība ir kļuvusi zināma visiem, par jums es priecājos. Es gribu, lai jūs būtu gudri uz labo un bez viltus pret ļauno. Bet miera Dievs itin drīz samīs sātanu zem jūsu kājām. Mūsu Kunga Jēzus žēlastība lai ir ar jums! Jūs sveicina Timotejs, mans darbabiedrs, kā arī Lūkijs, Jāsons, Sosipatrs, mani radinieki. Es, Tercijs, kas pierakstīju šo vēstuli, sveicinu jūs Kungā. Jūs sveicina Gājs, kas uzņēmis pie sevis mani un visu draudzi. Jūs sveicina Erasts, pilsētas pārvaldnieks, un brālis Kvarts. Bet tam, kas jūs var stiprināt ar manu evaņģēliju un Jēzus Kristus pasludināšanu pēc tā noslēpuma atklāsmes, par kuru bija klusēts no mūžīgiem laikiem, bet kas tagad ir tapis redzams caur pravietiskiem rakstiem un ar mūžīgā Dieva pavēli darīts zināms, lai ticībai pakļautos visas tautas, – Dievam, kas vienīgais ir gudrs, lai caur Jēzu Kristu ir mūžīgs gods! Āmen! — Romiešiem 16:17-27

Iet uz svētrunu arhīvu