#6 Draudzes miesas noslēpums

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
27.11.2016.
Sludinātājs:
Kods:
VV-006
Rakstvieta:
Ef 2:11-3:13

"Tādēļ atcerieties, ka jūs, kas reiz pēc savas izcelsmes bijāt pagāni, ko miesā apgraizītie sauca par neapgraizītajiem, tolaik bijāt šķirti no Kristus un Israēla sabiedrība jums bija slēgta, jūs bijāt svešinieki apsolījuma derībai, bez cerības un bez Dieva pasaulē. Bet tagad jūs, kas bijāt tālu, Kristū Jēzū esat kļuvuši tuvi viņa asinīs. Viņš ir mūsu miers, jo viņš savā miesā abus darījis par vienu un noārdījis šķērsli – ienaida sienu, kas tos šķīra, atceldams savā miesā likuma spēku bauslības pavēlēm, lai šos divus pārradītu sevī par vienu jaunu cilvēku, tā panākdams mieru un abiem dodams izlīgumu ar Dievu vienā miesā, nonāvēdams ienaidu pie krusta. Viņš atnākdams ir pasludinājis mieru – gan jums, kas bijāt tālu, gan viņiem, kas bija tuvu, lai caur viņu mums, gan vieniem, gan otriem, būtu dota pieeja pie Tēva vienā Garā. Tagad jūs vairs neesat svešinieki un piemājotāji, bet esat līdzpilsoņi svētajiem un Dieva saime, kas uzcelta uz apustuļu un praviešu pamata, tās stūrakmens ir Jēzus Kristus. Viņā visa celtne, kopā salaista, aug par svētu templi Kungam. Viņā arī jūs tiekat uzcelti par Dieva mājokli Garā. Tādēļ es, Pāvils, esmu kļuvis par Jēzus Kristus cietumnieku jūsu, pagānu, labad. Jūs jau esat dzirdējuši par Dieva žēlastības mantību, kas man jums jānodod. Tas ir noslēpums, kas man ar atklāsmi darīts zināms, kā jau esmu par to īsumā rakstījis. To lasīdami, jūs varat noprast manu Kristus noslēpuma izpratni. Šis noslēpums cilvēku dēliem citās paaudzēs netika darīts zināms, kā tas tagad Garā ir atklāts viņa svētajiem apustuļiem un praviešiem. Tādējādi pagāni ir kļuvuši par līdzmantiniekiem, tās pašas miesas locekļiem un apsolījuma līdzdalībniekiem Jēzū Kristū caur evaņģēliju, kura kalps es esmu kļuvis caur to Dieva žēlastības dāvanu, kas man dota pēc viņa spēka darbīgās izpausmes. Man, vismazākajam no svētajiem, dota žēlastība caur evaņģēliju sludināt pagāniem Kristus neizdibināmo bagātību un celt gaismā, kā jārīkojas ar noslēpumu, kas kopš mūžīgiem laikiem bija apslēpts visa radītājā Dievā, lai caur draudzi darītu zināmu visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgo gudrību, kas pēc viņa mūžīgā nolūka ir īstenota Jēzū Kristū, mūsu Kungā. Kristū mums ir drošs prāts un ticībā uz viņu ir paļāvība tuvoties Dievam. Tad nu es lūdzu: nezaudējiet drosmi manu ciešanu dēļ, ko panesu jūsu labā, – tas ir jūsu gods." — Ef 2:11-3:13

Iet uz svētrunu arhīvu